Rüyada Diş Görmek

Yorum Yok -

Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır.

Eğer rüyada dişini çıkarsa veya onu bir yere gömmese, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden eliş’in kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.

Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder. Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, o dişin tabirde işaret ettiği kimseye bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde bir bela isabet eder.

Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder.

Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimse, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı utancından yüzü kızarır.

Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesi kötü isimle anılır. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin ailesinin durumu zayıflar.

Dişlerin, uzadığım ve büyüdüğünü gören kimsenin evinde münakaşa çıkar. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntılarından kurtulur.

Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları gömer.

Rüyada dil ile dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına yorumlanır. Dişlerin yerinden çekilip koparılması gizli işlerin meydana çıkmasıdır.

Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına yorumlanır.

Rüyada dişlerde görülen siyahlık, noksanlık veya kırık, mey-dana gelecek üzüntü ve kedere işarettir.

Dişlerini kendi eliyle çıkardığım gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder yahut pişman olacağı kötü bir iş işler ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç sağlar. Bu yorumlar, rüya sahibinin dişlerini kendi eliyle halk içerisinde çıkardığı takdirdedir.

Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya mala erişecek beladır.

Hastalığa yakalanacağınızın işaretidir.

Rüyada dişin dökülmesini görmek, üzün ömre işarettir, üst dişlerin düşmesi mal ve kazanca, kucağına düştü ise erkek ev­lat sahibi olmaya, yere düşmesi musibete, hastalığa ve ölüme işaret sayılır. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamına da gelmektedir.

Bir kimse rüyasında dökülmüş dişlerinin tekrar aynı şekil­de yerine geldiğini veya gelmiş olduğunu görse, onun bu rüyası, akrabasından kendisine (rüya sahibine) dargınlığı ve küskünlüğü olanların barışacaklarına, dargınlık ve küs­künlüklerinin ortadan kalkacağına ve yeniden eski akra­balık sevgisinin oluşacağına işarettir şeklinde tabir edilir. Dişler ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse, kabul edilmeyecek amellere, hüzün ve kedere işâret eder. Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işârettir.  Diş etlerini görmek, çocuklarının fazla olacağına, diş ömre, evlada, akrabaya ve mala, hayvana işaret olarak yorumlanır. Diş sallanması hastalığa işarettir Dişi çıkarmak mala, eğer çıkarılan diş kaybolursa ayrılık veya ölü­me işarettir. Kirli veya siyah diş kötü iş görmeye işaret eder. Azı dişi baba, ana, erkek evlada işarettir. Dişin çıkması akrabadan biri­nin ölümüne, dişin ağrıması akrabadan birinin zarara uğrayacağı­na, dişi çıkıp yerinin ağrıması uzak bir akrabanın öleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada dişçi görmek, üzüntü bir anınızda dost bir elin sizi teselli edeceğine işarettir. Dişinizi çektirdiğinizi görmek, bir ölüm haberi alacağınıza işaret eder.

Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını görmek, ailesi ile münâkaşa etmeye, onlarla geçinememeye işâret eder.

Rüyada dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evinde meydana gelecek münâkaşaya işârettir.

Rüyada görülen bütün dişler veya dişlerin tümü ve hepsi, aile fertlerine, akrabalara işaretle yorumlanır, yani kişinin bü­tün dişleri tüm aile efradını ve yakın akrabalarını temsil ile yorumlanır. Rüyada görülen dişler, insanın ev halkıdır.

Rüyada dişlerden birisinin oynadığını görmek, hastalıktır, bir hastalığa işaret olarak tabir olunur.

Rüyada diş görmek, altı ci­hete işaretle yorumlanır:

Akrabalar ve aile fertlerine işaretle,

Mal ve mülke işaretle,

Fayda ve menfaate işaretle,

Gam, keder ve üzüntüye işaretle,

Akrabalardan uzaklaşmaya işaretle,

Zarar, ziyan ve hasara işaretle yorumlanır.

Rüyasında ağrıyan bir dişine ilaç koyduğunu veya o dişini çektirdiğini gören kimsenin bu rüyası, onun, bir hayır ve menfaat elde edeceğine ve rüya sahibinin içinde bulunduğu gam, keder ve üzüntü­den, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir şeklinde tabir edilir.

Rüyasında ağzında bir tek di­şi kaldığını gören kimsenin bu rüyası, o’nun (rüyayı görenin) bir senelik ömrü kaldığına, bir seneye kadar vefat edeceği­ne (öleceğine) işaret olarak tabir olunur demiştir. İsfahani, rüyada görülen ağızdaki bulunan her bir diş, bir senelik hayatı ve rüya sahibi kişinin bir yıllık ömrüne işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir. Rüyada görülen on adetten fazla (on dişten sonraki) olan dişlerin her biri iki senelik bir ömre işarettir şeklinde yorum getirmiştir İsfahani.

Bir kimse alem-i manamda (uyku aleminde, rüyada) dişlerinin madenden veya ağaç cinsi odun ve tahtadan olduğunu görse, bu rüyası onun (rüya sahibinin) vefatına (ölümüne), onun öleceğine işarettir şeklinde tabir edilir.

Rüyasında ağzında hiç diş olmadığını ve sonradan dişleri­nin oluştuğunu görmek, üç cihete işaretle yorumlanır:

İşlerinin tebeddülü ve değişmesine işaretle,

Uzun bir yaşama, ömrünün uzunluğuna,

İşlerini güzel ve yerinde idare etmeye işaretle, tabir edip yorumlamıştır Ebu Said.

Rüyada dişleri­nin küçük olduğunu görmek, iyilik ve güzelliğe işaret oldu­ğu gibi, dişlerinin büyük olduğunu görmek de, müjde ve sevince işaret olarak tabir edilmiş ve yorumlanmıştır.

Bir kimse rüyasında dişlerinden biri­nin kendi kucağına veya elbisesinin eteğine veyahut ken­di eline düştüğünü görse, bu rüyası iki cihetle tabir edilir:

Hamile kadının doğum yapmasına işaretle,

İstifade edeceği, faydalanacağı bir mala kavuşmaya işaret­le tabir edilir. Bu rüyaya göre, eğer rüya sahibinin evinde hamile olan hanımı veya aile ferdi varsa, onun doğumu suhuletle (kolay) ve selametle gerçekleşeceğine işaret ola­rak yorumlanır.

Mal elde etmek, mal kazanmak ile,

Neslinin, zürriyetinin çokluğu (artacağına) işaretle,

Akrabasının bir araya toplanacağı bir mekana işaretle,

Borcunu veya borçlarını ödeyeceğine, borçtan kurtulmaya işaretle,

Yeni bir hamle ile önceden kaybettiği mallarını tekrar geri almaya veya yeniden kazanıp eski malı kadar mal, servet edinmeye işaretle,

Müddet-i hayatı (ömrünün) otuz iki sene olmasına işaretle,

Para cezası ve ödeyerek borç ve sorumluluktan, sıkıntıdan kurtulmaya işaretle,

Bir takım (Nafaka, binlerini besleme gibi) harcamalar yüzün­den malının azalmasına işaretle,

Çalışmalarından ve kazanmalarından kendisi değil de başkalarının faydalanmasına, yararlanmasına işaretle.

Vefat eden evlat ve akrabalarının yerine yenilerin doğa­cağına işaretle tabir edilip yorumlanmıştır.

Bir kimse rüyasında bir dişinin düş­tüğünü ve o dişini düştüğü yerde bulmuş olduğunu görse, bu rüya, rüyayı gören kişinin, vefat eden evladının yerine yeni bir çocuğunun dünyaya geleceğine işarettir. Eğer rü­yayı gören kişi, düşen dişini arayıp da bulamamış ise, gör­düğü rüyanın tabiri, akrabasından birinin vefat edeceğine (öleceğine) işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında tüm dişlerinin çifte olduğunu görse, rüya sahibi akrabasından hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Bazı yorumculara göre: Rüyada herhangi bir dişinin yanında fazla bir dişin çıkmış olduğunu görmek, o dişin temsil ettiği, nispet olunduğu ak­rabadan hayır ve menfaat göreceğine işaretle yorumlanır.

Bir kişi rüyasında dişleri arasında açıklık ve seyreklik görse, iyi sayılmaz. Bu rüya, rüyayı görenin ev halkında veya ak­rabalarında veyahut aralarında sevilmeyen ve ayıp sayılan bir halin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumla­nır. Bazı yorumcular ise, rüya da dişlerin aralarının seyrek ve ayrık olduğunu görmenin, iyi sayıldığını ve halk arasın­da bunun makbul ve sevilmeye, rüya sahibi kendi evi ko­nusunda iyi söylenmiş övgüler duyacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Âlem-i mana (uyku)’da dişlerinin bozuk ve sallanır bir du­rumda olduğunu görmek, zafiyet (zayıflık) ve yorgunluğa işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüya aleminde dişlerin temiz ve güzel olduğunu görmek, üzüntüden, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya, huzura ermeye ve gönül rahatlığına kavuşmaya cömertliğe, se­vimli görülmeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında eliyle dişi tutup çıkardığını görmek, rüyayı gören kişinin, akrabalarına karşı iyiliği ve yardımını keseceğine veyahut onlara çok zorluklar karşısında yardım elini uza­tabileceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında ön dişle­rinin biraz daha uzun, güzel ve beyaz olduğunu görse, bu rüyası, onun, babasının ve amcasının mal yönünden ve dünyaca şöhretleri bakımından çok güçleneceklerine işa­rettir şeklinde tabir olunur.

Rüyasında dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin lüzumsuz lafları yüzünden kedere ve sıkıntıya düşeceğine ve kendisini yıkacak bir ölümle karşılaşacağı­na işarettir şeklinde yorumlanır.

Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görmek, rüya sahibi için üzüntü ve kedere işâret eder.

Odun, taş vs’den yapılmış diş, faydasız akraba ve boş gayretlere işârettir.

Kişinin rüyada dişlerinin gümüşten olduğu­nu görmesi, eline mal geçeceğine ve bu malından dolayı kendisine söylenecek bir söz sebebiyle rüya sahibi, bir za­rara ve hasara uğrayacağına işaret olarak yorumlanır.

Dişinin gümüşten olduğunu görmek, asa­let ve güzel ahlâka işârettir.

Bazen de gümüş diş, malı hakkında söyle­necek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğra­yacağı zarara işârettir.

Halktan bir kimsenin, rüyasında dişlerinin altın­dan yapılmış olduğunu görmesi, evinde çıkacak bir yangı­na veya sarılık hastalığına yakalanacağına işaret olarak yorumlanır. Bu rüya, hitabet ehli kişiler için, ilme ve gü­zelliğe işarettir.

Rüyada görülen altın diş, kadın için kız çocuğuna yahut mutluluğa işârettir. Rüyada dişinin altından olduğunu görmek, hatip ve edipler için hayır ve menfaate işâret eder. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya işârettir

Rüyasında dişlerini diliyle çıkartıp attığını görmek, rüya sa­hibi hakkında söylenecek bir söz sebebiyle ailesinde işle­rin bozulacağına ve karışacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında köpek dişinin yarıldığını görmek, rüya sahibi ki­şinin oğlunun vefatına (ölümüne) işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında dişlerinin sararmış ve siyahlaşmış ol­duğunu görse, bu rüya, rüya sahibi kişinin aile halkının ya­pacakları bazı çirkin hareketlerinin ortaya çıkacağına ve bunda da rüya sahibinin utanacağına ve yüzünün kızara­cağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dişlerini kurcaladığını görmek, rüya sahibinin eline haram bir mal geleceğine veya haram kazanacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında tırnağı ile dişlerini kurcaladığını görmek, rüya sahibinin, aile fertlerini rahatsız edecek çirkin ve kötü hareketlerde bulunacağına veya bulunduğuna işaret eder.

Rüyasında dişlerinin kamaştığını veya uyuştuğunu görmek, rüya sahibinin aile efradında, ev halkının fertlerinde bir kusur, bir ayıp ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen dişler, kişinin ev halkına ve akrabalarına işâret eder.

Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcasına veya hala kızına işârettir. Bunları takip eden diğer sivri dişler, rüya sahi­binin ailesinin büyüğü ve heryönüyle kendisi­ne itimat edilen başkanı veya onun yerine ge­çecek bir kimseye işârettir.

Bir kimsenin rüyada azı dişlerini görmesi, kavmin büyükleri ve hayırlıları ile tabir olunur; çünkü ağızdaki dişlerin en büyükleri azı dişle­ridir.

Arka azı dişler, rüya sahibinin dede­leri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarına işârettir. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkın­dan uzak akrabalarına ve büyükannelerine işârettir.

Köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğulla­rına veya amca oğulları gibi iki dostuna işârettir. Köpek dişlerinin yanındaki diş, rüya sahibi­nin ailesi arasında heryönüyle kendisine itimat edilen ve onun üstünde başka bir kimse bu­lunmayan kimseye işârettir. Köpek dişinin fazlalığı, sahibinin çok akıllı olduğuna işârettir.

Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işâret eder.

Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve er­kek evlada işârettir.

Bazı kere de rüyada görülen dişler, mala, binilecek hayvana, hayvanlara, kiraya verilen eve ve tarlaya, hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işârettir.

Dişler, emanet ve gizli şeylere de işâret eder.

Rüyada dişlerin küçüklüğü, güzellik ile; büyüklüğü de müjde ve beşaret ile tabir olunur.

Yine rüyada diş görmek, akraba ve ehl-i beyt, mal, menfaat, gam ve keder, akrabadan ayrılık, zarar ve hasar ile tabir olunur.

Bazen diş görmek, yıllara ve Efendimiz’in (s.a.s.) güzel söz ve davranışlarına işâret eder.

Bazı kere de rüyada diş görmek, insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işâret eder.

Dişlerde görülen çürüme, düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gele­cek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatı­na; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mut­lu edecek bir duruma işârettir.

Rüyada görülen diş ağrısı, aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya işârettir.

Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektir­mek, gam ve kederden kurtulmaya işârettir..

Dişlerinin gedik olduğunu görmek, borcu­nu azar azar ödeyeceğine işârettir.

Fazla diş, akrabadan görülecek iyiliğe işârettir.

Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gör­mek, aile halkının dağılmasına, aralarında fe­sat çıkmasına veya malının noksanlığına işârettir.

Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkında­ki uyumsuzluğa işârettir.

Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını görmek, bir milletin gıybetini yapmaya ve di­liyle onlara eziyet vermeye işârettir.

Dişlerden birinin rüyada oynaması hasta­lıktır. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münâkaşa çıkar.

Rüyada dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarf eder veya ödemesi gereken bir şeyi öder.

Bir kimsenin rüyada dili ile dişlerini kökün­den kopardığını görmesi, söylenen fenâ bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulma­sına işâret eder.

Rüyada dişlerinin çürümüş olduğunu gör­mek, aile durumunun zayıflığına işârettir.

Kişinin rüyada dişlerinde siyahlık veya nok­sanlık,yahut kırık bulunduğunu görmesi,yakı­nında meydana gelecek üzüntü ve kedere işârettir.

Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır.

Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin, ailesinin kötü isimle anılması­na ve sünnete uymamaya işârettir.

Dişlerinin parlak olduğunu ve güzel koktu­ğunu görmesi de, güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya işârettir.

Rüyada dişlerin sarılığını gidermek, dişle­rinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işârettir.

Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe; diş çıkarılırken çıkan kan da, hısım ve akrabayı ziyaret etme­meden dolayı meydana gelecek günaha; cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evlâdın çokluğuna işârettir.

Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez par­çasına sararak muhafaza ettiğini gören kimse­nin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa, bozuştuğu er­kek kardeşjyle veya bir yakınıyla barışır.

Borçlu olan şahsın rüyada dişlerinin düş­mesi, o kimsenin borcunu ödemesine işârettir.

Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gö­ren kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder.

Bir kimsenin rüyada ağrımakta olan dişine ilaç yaptığını veya çektirdiğini görmesi, hayır ve menfaate, keder ve gamdan kurtulmağa işâret eder.

Bir kimse rüyada bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görse, eğer çocuğu vefat etti ise, onun yerine bir evladı dünyaya gelir. Düşen dişi arayıp bulamazsa, bu rüya, akrabadan birisi için üzüntü ve kede­re işâret eder.

Rüyada düşen yahut çıkan dişi gömmek ya­hut bir şeye sararak saklamak, akrabadan yahut aile fertlerinden gelecek iyiliğe işâret eder.

Bazen rüyada dişleri çıkarmak, rüyayı göre­nin ömrünün akranlarından uzun olmasına işârettir.

Bazen de rüyada dişleri çıkarmak, ticaret ve ziraatla bulunan kimsenin kazanç ve fayda­sının çokluğuna işâret eder.

Bazı kere de rüyada dişleri çıkarmak, rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işârettir.

Yine rüyada dişleri çıkarmak, zengin iken fakir olmaya, ileride fayda görmek için biriktir­diği malının bozulmasıyla zarar ve ziyana uğ­ramasına işârettir.

Dişlerini kendi eliyle çıkardığını gören kim­se, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaşerette bulunuryahut pişman olacağı kötü bir iş işler.

Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çık­ması, kendisine eziyet veren kimseyi idare et­mesine ve onun ezasından kurtulmasına işâret eder.

Bazen de uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çıkması, alacaklısının peşinde gezme­sinden, rüya sahibinin kurtulmasına işârettir.

Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, müka­fata, zarardan sonra kazanca işârettir.

Rüyada dişlerinin yerinde altın ve gümüş­ten dişler çıksa, bu rüya bazen mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağ­lanmasına işârettir.

Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, diş görmesi, göz, burun, kulak ve dişinden birisini kaybetmesine yahut onla­rın şer’an kıymetlerine işârettir.

Bazen de diş, uyuklamaya, sünnet-i seniyyeye işârettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisini uyukluyor görse, o kimsede unut­kanlık başlar. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karşılar veya gü­zel olan bir olaya da sünnet-i seniyyeye uyar ve onun yolunda gider.

Rüyada dişlerini misvakla temizlediğini görmek, borç ödemeye ve sünnete tâbi olma­ya işâret eder. Bir kimse rüyasında dişlerini misvakladığını görse, akraba­lar arasındaki dargınlıkların kırgınlıkların ortadan kalka­cağına ve rüya sahibinin bu yolda çaba harcayacağına ve başarılı olacağına işaret olarak yorumlanır.

Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka meslek öğ­retmeye imkanı varken öğretmediğine işârettir.

Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalara işaret eder.

Üst çenedeki iki ön diş baba ile amcaya işâret eder. Bunların sağ taraftaki diş babaya, sol taraftaki diş de amcaya işârettir. Rüya sahi­binin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşine veya iki çocuğa ya da şefkatli iki dostuna işâret eder.

Eğer rüyasında düştüğünü gördüğü dişi üst çeneden ise, doğan çocuğun erkek olacağına, eğer alt çeneden ise, çocuğun kız olacağına işaret eder denmiştir. Rüyayı gören kimse, eğer bekar biri ise, eşi de hamile de­ğil, evinde de bir hamile yok ise, o zaman rüyasının yoru­mu, eline istifade edeceği; çok fayda ve yararlanacağı bir mal geçeceğine işaret olarak tabir olunur.

Kadının dişinin kucağına düşmesi, salimen doğum yapmasına; hamile değilse ele geçecek dünyalığa işârettir. Rüyada ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görmek, rüya sahi­binin işlerinde aldığı bütün tedbirlerin bozul­masına işârettir.

Alt çenedeki iki ön diş, kendi çocuklarına ve rüya sahibinin kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselere işâret eder. Alt çenesindeki dişleri ise, anne ta­rafından olan akrabalarını temsil eder.

Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sa­hibinin teyzesine veya dayı kızına işârettir. Yine alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve halaya da işâret eder. Bunların sağ tarafta olanı anneye, sol taraftaki de halaya işarettir. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşine veya kız kardeşleri­nin iki kızına işârettir.

Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir şahsa olan borcunu veya herkese olan borcunu tamamen öder.

Alt dişlerin düşmesi hüzün ve kedere işarettir. Alt çenedeki dişler anne tarafından akrabalara işâret eder.

Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini görmek, rüya sahibinin çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade edeceğine işâret eder.

Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve elinde veya yanında durduğunu görmek, o kimsenin neslinin çoğalacağına işârettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Dişin düşmesi veya kaybolması, dişin tem­sil ettiği şahıslardan birisi için üzüntü ve kede­re veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasına işârettir. Rüyada dişlerini ucu sivri bir kağıtla kurcaladığını görmek, üzüntü ve kedere düşmeye veya yabancı bir kişiden zarar göreceğine kendisine bir zarar ve kötülük geleceğine işa­ret olarak yorumlanır. Rüyasında ağrı ve sancı ile dişinin düştüğünü görenin bu rüyası onun çok yakın akrabasından birinin ecelinin gel­diğine akrabasından birinin öleceğine işaretle tabir edilir. Başka bir yoruma göre; rüyasında dişlerinin kendi kucağı­na veya kendi eline düştüğünü veya düşmüş olduğunu görmek, on cihete işaret olarak tabir olunmuştur: Rüyasında bir dişinin ağrı ve sancı ile acı içine düştüğünü gören kişinin bu rüyası, onun yakın akrabadan sevdiği bir kimseyi kaybedeceğine (ölümüne) işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında dişlerinden birinin yere düşerek kaybolduğunu gören kişinin bu rüyası, onun akrabalarından birinin vefat edeceğine veya kaybedeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada dişlerinin tamamen düştüğünü görmek, bütün akrabalarından daha çok yaşamaya işârettir.

Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada görülen ön dişler diğer akrabalara işaret eder. Bazı yorumculara göre; dişler, rüya sahibinin veya akrabaları­nın yaşlarıdır ve yaşlarını temsilen yorumlanır.

Yorum Yap