Rüyada Gemi Görmek

Yorum Yok -

Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.

Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse kurtuluşa erer ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.

Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine yorumlanır. Bazan bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere yorumlanır.

Gemi cehalet ve fitneden kurtaran İslama yorumlanır. Bazan da gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola yorumlanır.

Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, – Musa (A.S)’ın Hızır (A.S) ile gemiye binmek kıssasına binaen – bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğrenir.

Borçlu bir kime bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder.

Gemi ağır yükleri taşıyan deveye, güç işlerin kolaylaştırılmasına ve korkudan emin olmaya yorumlanır. Gemi bazen da mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara yorumlanır. Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ehli beytine muhabbet etmeğe yorumla¬nır. Çünkü onlar kurtuluş gemisidirler. Gemi ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de yorumlanır.

Rüyada gemi görmek, çok çeşitli şekilde, durum ve ha­rekete göre yorumlanır.

Rüyada gemi görmek, bazen üzüntü ve kedere, sıkıntılara, bazen hastalık, ölüm ile, bazen darlık içinde ve kıtlık, yok­luk içinde bulunanların kurtuluşuna işaret ile tabir edilir.

İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına, bozulacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Erkeklerle ilgili bu tür rüyalar işle ilgili güçlüğe delalet eder. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

Rüyasında geminin karaya oturduğunu görmek, rüyayı gö­ren kimsenin keder ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder.  Bazende geminin karaya oturması kavuşul­ması mümkün olmayan şeyi istemeye işâret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada geminin dağa oturması, düşman­dan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyasında geminin battığını görüp eşyasını kurtardığını gö­ren kimsenin malının telef olup zarar edeceğine işarettir.

Rüyasında bir gemiye binmiş, üzerinde gittiğini ve deniz yolculuğunda olduğunu gören kimse, rahata erecek veya yolculuğa çıkacağı ve sevince ereceğine işaret eder.

Rüyasında kendisini bir gemi içinde oturduğunu görmek, rü­yayı gören kimsenin keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Rüyasında bir geminin yandığını gören kimse, büyük bir üzüntü ve kedere düşer, şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir kimse geminin parçalandığını görse, bu rüya, rüyayı gören kimsenin, annesinin vefat edeceğine (yani öleceğine) işaretle yorumlanır.

Rüyada gemi görmek şu şe­killerden birine işaretle yorumlanır:

Evlat

Baba

Zevce

Ferahlık

Korkulardan emin olmaya

Güzel bir geçime, zenginliğe işaretle.

Kişinin rüyada bindiği geminin sa­hilde deniz kıyısında durmakta olduğunu görmesi, rüyayı gören kimsenin yolundan kalacağına işarettir denmiştir.

Rüyada kendini gemide görmek veya karaya çıkmak gamdan kurtulmaya, hareket halinde gemi görmek, kedere düşme­ye gemiden inilmişse dertten kurtulmaya kaybettikleri işlerine yeniden kavuşmaya, zengin olmaya, çocuğu olmaya. Geminin batma­sı akraba ölümüne, geminin battığını ve kendisinin bir tahtaya sa­rılarak kurtulması tacirse, önce zarar edeceğine, sonra kazanca, memur ise azledilip tekrar memuriyete dönmeye, hasta ise kötüleşip sonra şifa bulacağına, zengin ise malını kaybedip tekrar zengin olacağına, fakir ise sıkıntısının artacağına sonra rahata ereceğine işarettir.

Rüyada gemi görmek, helâk olmaktan kur­taran sâlih amellere, mesleğinde irtikap ettiği şeye işâret eder.

Bazen rüyada gemi görmek, ölünün tabu­tuna, mesleğini değiştirmeğe, bayram ve cu­ma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk ekmeğe işâret eder.

Bazen de rüyada gemi görmek, korku ve ümide işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen gemi, ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye ¡şâret eder.

Yine rüyada gemi görmek, sohbet esna­sında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşman­dan kurtulmağa ve fakirin zengin olmasına işâret eder.

Rüyada gemi görmek, mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara da işâret eder.

Bazen rüyada görülen gemi, cehalet ve fitneden kurtaran İslâm’a işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gemi, imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola işâret eder.

Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ailesine sevgi duymaya işârettir.

Yine rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, hastalık veya hapse girmeye işâret eder.

Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sı­kıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluşa ermeye işâret eder.

Rüyada geminin karada görülmesi, kurtu­luşa yaklaşmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemiyi karaya çektiği­ni görmesi, o kimsenin, namussuz olmasına ve dinde nifak çıkarmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemiden dışarı çıktığı­nı görmesi, o kimsenin saâdete ermesine ve düşmanından kurtulmasına işâret eder.

Rüyada görülen boş gemi, ticaret yönün­den kazanç ve faydaya işârettir.

Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, o kimsenin selâmet içerisinde yolculuk yapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini demirlemiş bir gemide görmesi, o kimsenin hapiste yata­cağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir yelkenle denizi geçtiğini görmesi, o kimsenin, üzüntü ve ke­der isabet edecek tehlikeli bir iş yapmasına işâret eder.

Rüyada gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir.

Bir kimsenin rüyada gemide sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde gittiğini görmesi, o kimseye gelecek üzüntü ve sıkıntıya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemi ile denizde git­meye kadir olamadığını görmesi, bir topluluk tarafından o kimsenin hapis edilmesine, işleri­nin durgunluğuna, müşkülata düşmesine işâret eder,

Bekâr olan birisinin rüyada bir gemi satın aldığını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Rüyada görülen geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işâret eder.

Rüyada görülen geminin halatları, borç sahiplerine, işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işâret eder.

Rüyada geminin ipini tuttuğunu görmek, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın sâlih kimse­lerle sohbet etmeğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber hava­da uçtuğunu görmesi, ölümüne ve naaşının el ve omuzlar üzerinde taşınmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber de­nizde battığının görülmesi, cehennem ehlin­den olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemide öldüğünü görmesi, o kimsenin, âhiret azabı ve dünya korkusundan kurtulmasına işâret eder.

Rüyada geminin kan üzerinde gittiğini görmek, zinaya işâret eder.

Bir kimse rüyada deniz kenarında olduğu­nu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün in­sanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan biri­sinin de yolculuktan dönmesine işâret eder; bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek ha­berlere işâret eder.

Rüyada görülen geminin ön tarafı, gemi sahibine işâret eder. Bazen rüyada geminin ön tarafını görmek, gemiye binen kimseye aniden zarar isabet et­mesine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada gemi içinde bir şey bulduğunu görmesi, o kimsenin evlenme­sine işâret eder.

Mal isteyen bir kimsenin rüyada gemi için­de bir şey bulduğunu görmesi, o kimsenin servet sahibi olmasına işâret eder.

Rüyada fırtınalı bir zamanda gemide bu­lunduğunu ve bu ızdırap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettiğini görmek, bütün askerlerin itaat edeceği bir güce işârettir.

Helâk olmağa yaklaşan bir kimsenin, rüya­da gemiden dışarıya çıktığını görmesi, o kim­senin günahkâr olmasına ve devletinin elinden gitmesine işâret eder.

Eğer gemi, üzüntü ve kedere nispet edilir­se, o kimsenin gemiden çıkması, duâ, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle o kimse­nin kurtulacağına işâret eder.

Eğer gemi memmuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, o kimsenin ölümüyle veya hayatta olmasıyla be­raber devletinin gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geminin karadan çok uzakta olduğunu görmesi, o kimsenin vazife­den geç alınacağına işârettir. Yine bir kimsenin rüyada geminin karadan çok uzakta olduğunu görmesi, o kimsenin yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşmesi­ne işâret eder.

Bazen geminin sahilden uzaklığı, o kimse­nin kurtulacağı veya helâk olacağı tehlikeli bir iş yapmasına işârettir.

Vali veya âmir konumundaki bir kimsenin rüyada gemi battığında bir ağaç parçasına yapıştığını görmesi, o kimsenin, devlet büyüğünün gazabına uğramasına ve görevden alınmak dere­cesine gelmesine, sonra korktuğu şeyden kurtu­larak tekrar vali veya âmir olmasına işâret eder.

Ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyada ge­mi battığında bir ağaç parçasına yapıştığını görmesi, o kimsenin, ticaretinde zarar etmesi­ne ve malının eksilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemiyi yediğini veya uttuğunu görmesi, o kimsenin, geminin ka­zancını yemesine veya faydalı bir mirasa ka­kmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada demirden veya bakır­dan yapılmış bir gemi görmesi, geminin işâret ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine işâret eder.

Rüyada görülen geminin bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin işâret ettiği kimsenin şüpheli olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gemide öldüğünü görmesi, o kimsenin halkın ellerinde vefat edebileceğine işârettir.

Rüyada gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görmek, geç olarak meydana gelecek hayra işâret eder.

Rüyada gemilerin aşağı doğru indiklerini görmek, hayrın çabucak meydana geleceğine işâret eder.

Nuh’un gemisi, sevince ve yağmurun yağmasına bundan sadece zalimler müstesnadır, aynı zamanda şiddet ve sıkıntıdan, kurtuluşa, bekar ise evlenmeye yüksek bir makama tayine ve düşman üzeri­ne galibiyete işaret eder.

Rüyada Nuh aleyhisselâm’ın gemisini gör­mek, ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına işâret eder.

Zâlim bir kimsenin rüyada Nuh aleyhisselâm’ın gemisini görmesi, kıtlık ve belâya işâret eder.

Yine rüyada Nuh aleyhisselâm’ın gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya, rütbeye ve düşmana galip gelmeye işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada Nuh aleyhisselâm’ın gemisini görmesi, evlenmeye işâret eder.

Bir kimse rüyada geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. Bir kimsenin rüyada geminin parçalandığı­nı görmesi, o kimsenin, annesinin ölebileceği­ne işâret eder. Rüyada geminin battığının görülmesi, selâmetle yapılan yolculuğa işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada ölü ile beraber gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin dünya fitnelerinden kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada havada giden gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin, ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini görmesi, o kimse için izzet, güzellik, hayır ve berekete işârettir ve o kim­senin düşmanların elinden kurtulmasına işârettir. Rüyasında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer, doğru yola girer, hata ve kusurları affedilir, ferah ve serve­te erer, şeklinde tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada sâlih kimselerle gemi­ye bindiğini görmesi, o kimsenin, hidayete ermesine ve Allah Teâlâ’nın (c.c.) o kimseyi affetmesine işâret eder.

Vazifesinden alınmış bir kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilmesine işâret eder. O kimsenin memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır.

Kazancı duran bir tüccarın rüyada gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin ticaretinin canlanmasına işâret eder.

Helâk olmağa yaklaşan bir kimsenin, rüya­da gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin kur­tuluşa erişmesine veya kadri yüce birisine ilti­ca etmesine işâret eder.

Talebe olan bir kimsenin hasta olduğu halde bir gemiye bindiğini görmesi, o kimse­nin, bir âlimle sohbet etmesine ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğren­mesine işâret eder.

Borçlu bir kimsenin rüyada gemiye bindi­ğini görmesi, o kimsenin borcunun ödenmesi­ne, üzüntü ve kederinin gitmesine işâret eder.

Geçimi dar bir kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, hatırına gelmediği bir yer­den Allah Teâlâ’nın (c.c.) o kimseye rızık ihsan etmesine işâret eder.

Yorum Yap