Rüyada Eşyanın Değiştiğini Görmek

Yorum Yok -

Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nispetince, dünyanın hayırdan şer’e veya şerden hayıra dönmesine yorumlanır.

Rüyada otuz yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görse, halbuki kendisi böyle olmasa, o kimsenin dininde salahına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine yorumlanır.

Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, din ve dünyası iyi olur. İhtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından iyilik bulur. Kendisinin taze ve güzel bir ağaç dalı olduğunu görse, yakında ölür.

Rüyada uzadığını görenin ömrü uzun olur. Mal ve çocuğa kavuşur. Kısaldığını gören evini, hayvanını veya faydalandığı herhangi bir şeyini satar.

Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak görenin dünyasında noksanlık olur.

Bir kadın rüyada erkek olup, kadınlarla cima ettiğini görse, bu yorum yine insanlar arasında şerefli olan kadının sahibine aittir. Kuyruğu boynuzu ve koyun tırnağı gibi tırnağı olduğunu gören kimsenin rüyası hayırdır. Gagası, deve dudağı gibi dudağı, hortumu veya vücudunda diğer fazlalıkların olduğunu görenin rüyası dünyalığına yorumlanır. İnşallah hayırlıdır.

Rüyada vücudunun hayvan vücuduna döndüğünü ve hayvanın da arslan veya yırtıcı hayvan olduğunu gören, kendinden aşağı olan bir kimseye zulmeder. Kanadıyla uçtuğunu gören kimse yerden yükseldiği miktarca izzet ve devletle yolculuk yapmasına yorumlanır.

Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak v.s. gibi şeyler olduğunu görenin ömrü uzun olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu ve insanların da üzerinden geçtiğini görse, o kimse ya sultan olur ya da sultanın arkadaşlığını yapan kimseye yahut sultanın yardımcısına veyahut insanların işlerinde kendisine başvuracağı bir alime yorumlanır. Kendisinin bostan olduğunu görse bu rüyada hayır yoktur. Ancak dünya işlerinde kendisine uyulan bir kimse ise yorum kötü değildir.

Rüyada varlıkların ve cisimlerin bilindikleri halden diğer bir hâle girmeleri, meselâ meyve veren ağacın kuru ağaca döndüğünü veya kuru ağacın meyve veren ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine işaret­tir. Yine bu değişiklikler, yani rüya sahibinin gördüğü değişiklik halleri, rüya sahibinin gör­düğü değişiklik nispetince, dünyanın hayırdan şer’e veya şerden hayıra dönmesine işârettir.

Mesela; Bir kimsenin rüyada 30-40 yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görmesi, aslında kendisi böyle değilken bu halde görül­mesi, o kimsenin dininde salâhına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine işârettir.

Rüyada yaşlı bir adamın çocuk olduğunu görmesi, hayır ile tabir edilmez. Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Çünkü o nefsine uyarak cehalete düşer.

Genç bir kadının rüyada ihtiyar olduğunu görmesi, din ve dünyasının iyi ve güzelliğine işârettir.

Rüyada ihtiyar kadını genç olarak görmek, zenginliğe işârettir. Rüyada ihtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise, iyileşir.

Rüyada boynunun uzadığını görmek, öm­rün uzunluğuna işâret eder. Rüyada boynunun uzadığını görmek, mal ve çocuğa da işârettir.

Rüyada boyu uzun iken kısaldığını gör­mek, eldeki nîmetin veya malın gideceğine işârettir. Boynu uzun iken kısaldığını gör­mek, rüya sahibinin, evini, hayvanını, yahut istifade ettiği her hangi bir şeyini satacağına işârettir.

Bir erkeğin kendisini kadının şekil ve zinetinde görmesi, zillet, belâ ve hakirlik ile tabir olunur.

Rüyada kadın gibi tenasül uzvu olduğunu görmek, rüya sahibine zillet isabet edeceğine işârettir.

Rüyada erkek gibi tenasül uzvu ve sakalı olduğunu gören kadının, kaybolmuş bir çocu­ğu varsa ona kavuşacağına; hamile ise bir oğlan çocuğu doğuracağına işârettir.

Rüyada boynuzu ve koyun tırnağı gibi tırnağı olduğunu görmek, hayra işâret eder. Rüyada gagası, deve dudağı gibi dudağı, hortumu ve vücudunda diğer fazlalıkları ol­duğunu görmek, rüya sahibinin dünyalığına işârettir.

Rüyada suretine döndüğü hayvanın eti yeniyorsa, rüyayı görenin hayrına yahut hare­ketine işârettir.

Rüyada tüy ve kanadı olduğunu görmek, rüya sahibinin liderliğine ve ona isabet edecek hayra işârettir.

Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak gör­mek, rüya sahibinin dünyasında noksanlık ol­masına işârettir.

Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bar­dak, tandır v.s. gibi şeyler olduğunu görmek, uzun ömür ile tabir edilir.

Rüyada kuşa döndüğünü görmek, yeryü­zünde durmadan yolculuk etmeye işârettir.

Rüyada yanında bulunan hasta bir çocuğun kuş olduğunu görmek, o çocuğun ölüp cennette kuşların arasına karışacağına işâret eder.

Rüyada örümcek olduğunu görmek, Allah’a ibâdet ve günahlarından tövbe eden kimse olduğuna işârettir.

Rüyada domuza döndüğünü görmek, rüya sahibinin geçiminin bol, nefsinin hakir olaca­ğına işârettir.

Rüyada vahşi hayvanlara döndüğünü gör­mek, Müslümanların cemaatinden ayrılmaya işârettir.

Rüyada deveye, başka binek hayvanına yahut yırtıcı bir hayvana döndüğünü görmek, her hususta, özellikle din hakkında hayır ol­mayan bir rüyadır.

Rüyada maymuna veya maymuna benzer bir hayvana döndüğünü görmek, rüya sahibi­nin üzerinden Allah’ın (c.c.) nimetlerini kese­ceğine işârettir.

Rüyada vücudunun hayvan vücuduna dön­düğünü ve hayvanında arslan veya yırtıcı hay­van olduğunu görmek, malı, mevkii, kuvveti ve hilesiyle kendinden aşağı olan bir kimseye zulmedeceğine işârettir.

Yorum Yap