Rüyada Kapı Görmek

Yorum Yok -

Rüyada kapı görmek, rızk, servet, nimet ve hayır ile yorumlanır. Önünüzde gayet büyük bir kapı açıldığını görmek, büyük bir adamdan para alacağınıza veya bir mirasa konacağınıza işarettir. Kapınızın açık, yeni, sağlam ve güzel olduğunu görmek, refah ve saadet içerisinde olacağınıza bol kazanç temin edeceğini­ze, kapı kapalı ve eski, kırık ise zarara uğrayacağınıza ve üzüleceğinize işarettir. Bir kapı açtığınızı görmek, halledilmemiş, çözüm­lenmemiş işlerinizin halledileceğine yorumlanır. Açık bir kapıdan içeri girdiğinizi görmek, saadet yollarının sizin için açık olduğuna işaret eder.

Kapı çalmak,tartışmaya işaret eder. Rüyada kapının gı­cırtısını duymak ev içinde huzursuzluğa işarettir. Kapı kilidi görme akıllı birisiyle arkadaşlık edeceğinize işaret olarak yorumlanır. Rüyada kapı görmek, rüya sahibinin evinin işlerine idare eden (yürüten) yöneten kişiye işaret eder. Bu nedenle rüyada evin kapısında meydana gelen bir fenalığın, eksik ve noksanlığın görülmesi, ev sahibine evi idare eden kişi­ye gelmesine veya geleceğine işaretle yorumlanmıştır. Rüyada kapı görmek genellikle hayra ve iyiye yorumlanır. Kapalı kapılar sır ve gizlilik anlamına gelirken, açık kapılar da rızık kapıları olarak tabir olunur. Başka bir yoruma göre de kapalı ve kilitli bulunan kapılar kızlara işaret ederken, açık kapılar da kadınlara işaret ola­rak tabir olunurlar. Biraz aralık bulunan kapılar da dul ka­dınları temsil ederler.

Rüyasında bir kimse, demir bir kapıyı kilitlediğini görse, bu rüyası onun bekar bir kızla evleneceğine işaret eder. Rüyasında bir kapı çaldığını görmek, yeni bir işe başlayaca­ğına, rızık ve başarılı olacağına işarettir. Rüyada kapı açtığını görmek, kısmetinin açılacağına ve fe­rah bir hayata kavuşacağına işarettir. Kapıyı kapadığını görmek, çaresiz kalmak, fakirliğe düş­mek veya evlenmekle tabir olunur. Kapalı bir kapı görmek, çaresizlik ve zorluğa düşmekle ta­bir olunur.

Kapıyı açamadığını görmek, muradına erememek, dileğine kavuşamamakla tabir olunur. Rüyada eski ve Arap bir kapı görmek, üzüntü ve kedere işaretle tabir olunur. Yanmış bir kapı görmek ise, kötülük ve sıkıntıya işarettir. Rüyada kapı açtığını görmek, dilek ve muradına ereceğine işaret olarak yorumlanır. Ünlü rüya tabircileri (yorumcuları) ’nın kapı rüyaları aşağı­da kaydedilmiştir:

Rüyada kapı görmek, kadına işa­retle yorumlanır demiştir. Kişinin rüyada herhangi bir ka­pının veya kapıların açıldığını görmesi, hayır ve nimete işa­rettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyada görülen bu kapılar özellikle yol üzerindeyseler, görülen rüya çok çabuk ger­çekleşir (çabuk çıkar) demiştir.

Rüyasında evinin kapısının kapandığını veya harap bir hal­de olduğunu gören kimse, büyük bir felaketle karşılaşır veya karşılaşacağına işarettir. Kapısının yandığını görmek de aynı şekilde yorumlanır. Bir musibete uğrayacağına işaret eder demiştir.

Rüyada görülen bütün kapıların yo­rumu aynı olmakla beraber, sokak kapısının yorumu daha kuvvetli yoruma işarettir demiştir.

Rüyasında yeni bir kapı yaptığını gören kimse, bir kadınla evlenmek ister ve istediği de olur yani evlenmek istediği kadınla evlenir veya evleneceğine işarettir şeklinde yo­rumlamıştır. Kapısını kilitlediğini görmek de aynı şekilde yorumlanır demiştir Kirmani hz.leri.

Kişinin rüyada kapı görme­si, üç cihete işaretle yorumlanır:

Bir kimsenin rüyada birçok ka­pının (gereğinden fazla) açıldığını görmek, iyi sayılmaz. Rü­ya sahibinin işlerinin ve geçiminin bozulacağına işaretle yorumlanır demiştir. Şayet açıldığını gördüğü kapılar, ge­reğinden fazla değil, makul ve normal sayıda ise, rüya, hayra yorumlanır. Rüya sahibinin rızkının açılacağına, ge­çiminin bolluğuna ve işlerinin düzelmiş olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir.

Rüyasında evinin kapılarının her taraftan açıldığını görmek, rüya sahibi için dünyalığın bolluğuna, rızık kapılarının ar­dına kadar açılmış olduğuna, büyük bir servet sahibi oldu­ğuna veya olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısının koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmesi, onun (rüya sahibi­nin) bir bela ve musibete düşmesine veya evin büyüğünün bir belaya düşeceğine işarettir.Kişinin rüya da evinin kapısını çok büyükmüş olduğunu gör­mesi, rüya sahibinin halinin, durumunun çok çok iyi ol­duğuna veya iyi olacağına işarettir.

Kişinin rüyada evinin halkasının koptuğunu görmesi, onun yolunu şaşıracağına, sapıtacağına, sapıklığa düşeceğine işarettir.

Kişinin rüyada evinin kapısı dışa doğru eğilmiş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Evinin kapısını kapanmış olarak görmek de iyi değildir. Aile büyük bir musibete düşmeye rüya sahibinin evine (ev halkına) bir bela geleceğine işaret eder denilmiştir. Rüyasında kapısını kapatmak istediği halde kapatamadığını görmek aciz kaldığı bir işi yapmaktan men edildiğine (alıkoyulduğuna) işarettir şeklinde yorumlamıştır Ebu Said. Kişinin rüyada evinin kapısını yere düşmüş halde görmesi, müjdeli bir haber alacağına ve selamete çıkacağına ve ha­yırlara ereceğine işaret eder. Rüya sahibi hasta ise veya bir hastası varsa, iyileşeceğine, şifa bulup sağlığına kavuşma­ya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında bir kapıyı kapatmaya çalıştığı halde, kapatamadığını gören kimse, bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer ve­ya düşeceğine işarettir denilmiştir.

Kişinin rüyada bir topluluğun yanına bir kapıdan girdiğini görmesi, hayra işarettir. Rüyayı gören kişi, muradına erer, arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada dar bir kapıdan geniş bir alana (yere) çıktığını görmesi, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulup selamete ermeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüyada kapıyı aradığını ve bulamadığını görmesi, pek iyi sayılmaz. Rüya sahibi, işinde çok istekli ve gayretli olmasına karşılık pek başarılı olmadığına ve olamayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen kapı, o evin işlerini yürüten kimseye işaret eder.

Rüyada ev kapısında bir fenalığın veya noksanlığın meydana geldiğini görmek, ev sahibinin iyilik ve fenalığına işarettir. Kapının iyi oluşu, onun iyiliğine; kötü oluşu da kötü haline işâret eder.

Bazen oda kapısı kadına; ev kapısı ev sahibine ve hizmetçiye; sokak, şehir ve kale kapıları o yerin yöneticisine işaret eder.

Rüyada ev veya mescidin kapısını görmek, rüya sahibinin bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, burnun koku almayacağı bir hastalığa, sözü neşretmeye, vasıfları övülen boy ve endamı hoş, kadri yüce, nesli çok olan güzel bir kadına veya zikredilen evsafa haiz bir erkeğe işarettir.

Rüyada Kabe’nin kapısını görmek, müjdeye, hacca gitmeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder.

Rüyada açık kapı görmek, rızık ile tabir olunur.

Yine evlerin kapılarını görmek, kadınlara da işaret eder. Kilitli kapılar bekâr kızlara; açık kapılar dul kadınlara işârettir.

Bazen açık kapı, rızık ve berekete işâret eder.

Rüyada kapalı kapıyı açmak, işlerin kolaylaşmasına; açık kapıyı kapatmak zorluk ve sıkıntıya; eve girip kapıyı kapatmak günah ve isyandan korunmaya işarettir.

Demir bir kapıyı kilitlediğini görmek, bekar bir kızla evlenmeye işarettir.

Rüyada bir yeni kapı yaptığını veya kilitlediğini görmek, bir kadının izdivacına talip olmaya ve onunla evlenmeye işâret eder.

Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tabir edilir.

Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına işarettir.

Evin kapısının düştüğünü veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibete işaret eder.

Rüyada ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, o ev halkı hakkında büyük bir musibete işarettir.

Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek, iyiye işâret değildir; yakında o evde hanımı hakkında bir hıyanet vuku bulacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada, bilinmeyen bir kapıdan içeri girdiğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye işarettir.

Bazen meçhul ve bilinmeyen kapıları görmek, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüya sahibi için hayır ve şer kapılarının açılmasına işaret eder.

Kapılardan çıkmak, ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayır ile ayrılığa; çıktığı kapı yıkılmış ve dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine işârettir.

Rüyada dar bir kapıdan genişliğe çıktığını görmek, geçim sıkıntısından kurtulmaya, üzüntü ve kederden beri olmaya işaret eder.

Rüyada kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara, güzel çiçeklere karşılaştığını görmesi, rüya sahibinin âhiretinin güzel olmasına işarettir.

Rüyada kapıdan çıktığında karanlık, pis, hayvan leşi ve ateşle karşılaştığını görmek, rüya sahibinin âhirette halinin iyi olmadığına ve azaba uğrayacağına işaret eder.

Rüyada kapının açıldığını görmek, işlerin kolaylığına; insanın yüzüne kapandığını görmek; sıkıntı ve geçim darlığına işaret eder.

Yine rüyada kapının göğe açılması, duaların kabul olunmasına ve günâhlardan kaçınmaya işaret eder.

Bazı kere de birçok kapıların göğe açıldığını görmek, uzun azap ve sıkıntılara işaret eder; eğer o günlerde yağmur yağmıyor ve kuraklık hüküm sürüyorsa, bu rüya, yağmurun yağmasına, kuraklıktan kurtulan yerlerin yeniden hayat bulup yeşermesine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya bir ustanın onu düzelttiğini görmesi, sıhhat ve afiyetle müjdelenmeye işarettir.

Rüyada bir kapıyı kapayıp diğer bir kapıyı açtığını görmek, yeni bir hanım almaya işarettir.

Bekâr bir adamın kapısına bir eşik yaptığını görmesi, evlenmek ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısını yere düşmüş görmesi, hasta ise şifâ bulmaya, müjde ve selamete işaret eder.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısını çıkarıp yenisinin takıldığını görmesi, evini satmasına işaret eder.

Rüyada evinde lüzumundan fazla kapılar açıldığını görmek, hanenin harap ve işlerinin bozulmasına işaret eder.

Rüyada kapının yandığını görmek, geçiminin haline uygun olmayışına yahut evli için hanımının ölebileceğine işaret eder.

Rüyada kapı o evin işlerini yürütene işarettir. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır. Evlerin kapıları kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara işarettir. Demir bir kapıyı kilitlediğini gören kimsenin, bekâr bir kızla evlenmesine işarettir. Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tabir edilir. Evin kapısının düştüğünü veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapı satın alındığını ve kendisinin de o kapının üzerinde olduğunu görse o kimsenin hizmetçisine ya da hanımına bir kötülük gelmesine işarettir. Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer. Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına işarettir. Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapılan açıldığını görse, o kimse için dünya kapılan ve talihi açılır. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin atılacağına ve haram olacağına işarettir.

Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmaya işarettir. Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına işarettir. Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir. Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır. Bir kimse kapısı çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar. Bir eve girip kapsamı kırdığını görse, o kimse günahtan kendisini korur.

Yorum Yap