Rüyada Buğday Görmek

Yorum Yok -

Rüyada buğday görmek, ünlü bir insan olacağı­nıza işaret sayılır. Buğday başağı görmek, ve buğday biçmek zen­ginliktir. Elinde buğday görmek, çocuğu olacağına işarettir. Buğday satan hayatta zahmet çeker, buğday yiyenin eline birçok mal geçer. Yolda buğday görmek, bolluğun işaretidir, çuvalda ve buğ­dayı pişmiş görmek, kıtlığa işaret eder. Buğday taşımak aşık olmaya, buğday satmak karı-kocanın ayrılmasına ve kârlı bir işi kaybet­meye, buğday satın almak, zarar ve ziyana işarettir. Buğday öğüt­mek hapse ve mal kaybına, buğday demeti kaybolan bir şeyin bu­lunacağına, buğdaydan hamur yapmak, hayırlı bir işe yorumlanır. Küflenmiş buğday faydasız yolculuğa, elindeki işten zarar edece­ğine, yeşil başak ucuzluk ve bolluk, kuru başak kuraklığa ve kıtlı­ğa, buğday yığını görmek, mala ve ilme işarettir. Buğday toplamak, gelecek günlerin daha iyi olacağına işarettir. Rüyada buğday görmek, zorluk ve meşakkat çekerek kazanılan helal bir kazanç (mal) ile tabir olunur. Rüyasında buğday satın aldığını gören kimse, ucuz elde et­tiği bol kazanca ve bol paraya kavuşacağına ve çoluk ço­cuğun da bol olacağına işarettir, şeklinde tabir olunur. Rüyasında buğday ektiğini gören bir kimse, Allah Teala’nm sevdiği bir amel yapar, şeklinde tabir olunur.r. Rüyada kuru buğday yediğini görmek iyi değildir. Kuru buğ­day başağı haram mal ile tabir olunur. Bazı yorumculara göre: Rüyada buğday görmek, mala ve­ya altına işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında eline buğday geçtiğini görmek, altın alacağına işaret eder. Rüyada buğ­day yediğini görmek, Cenab-ı Hakk’ın emirlerine itaatkar, faziletli bir kişi olduğuna işarettir. Rüyasında taze buğday yediğini görmek, rüyayı gören kişi­nin Allah’a (C.C.) itaat edeceğine ve güzel ameller işleye­ceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında çok ucuza (az bir paraya) buğday sattığını gör­mek, iyidir. Bu rüya hayra ve iyiliğe yorumlanır. Rüyasında herhangi bir sebeple, neden ne olursa olsun, buğday dağıttığını görmek, rüya sahibi kişinin halka (insan­lara) faydalı bir kişi olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında buğday satın aldığını görmek, rüya sahibi kişi­nin zengin olacağına ve aile fertlerinin artacağına işarettir. Rüyasında buğday ektiğini gören kişinin hanımının hamile kalacağına işaret eder. Rüyasında yatak üzerinde buğ­day gören kimsenin hanımının hamile olduğuna işarettir. Rüyada görülen buğday, zorluk ve meşak­katle kazanılan şerefli bir mala işâret eder. Bir kimsenin rüyasında buğday satın aldı­ğını görmesi, o kimsenin, mala, ucuzluğa ve bolluğa erişmesine ve onun çoluk çocuğunun çok olmasına işâret eder. Bazen rüyada buğday satın aldığını gör­mek, nîmete, servete ve berekete erişmeye işâret eder. Yine rüyada buğday satın aldığını gör­mek, evlâdının çokluğuna ve zenginliğe işâret eder. Bir kimsenin rüyasında buğday ektiğini görmesi, o kimsenin, Allah’ın (c.c.), rızası olan bir iş işlemesine işâret eder. Yine rüyada buğday ektiğini görmek, ciha­da işâret eder. Rüyada kök ve kalem üzerinde görülen kuru başak, başakların sayısı nispetince kurak ve kıtlık senelerine işâret eder. Bir kimsenin rüyasında elinde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş başaklar görmesi, o kimseye başkasının kazan­cından mal isabet etmesine işâret eder. Bir kimsenin rüyada ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde, dökülen ekin başaklarından topladığını görmesi, o kimsenin, ziraat sahi­binden hayra ve nîmete nâil olmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yerde mevsim­siz ekin biçtiğini görmesi, o yerde, ölüm, harp ve fitnenin meydana çıkmasına işâret eder. Rüyada sarı ekin başaklarını biçildiğini görmek, ihtiyarların; yeşil ekin başaklarının biçildiğini görmek, gençlerin ölüm ve öldürül­melerine işâret eder. Rüyada kuru buğday yemekte hayıryoktur. Rüyada görülen kurumuş buğday başağı, haram mala işâret eder. Rüyada yatak üzerinde buğday görmek, hanımın hamileliğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada bir şey ektiğini gör­mesi, o kimsenin hanımının hamile olmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada kuru veya pişmiş buğday yediğini görmesi, o kimseye istenme­yen ve nahoş bir şeyin isabet edeceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada yeşil başaklı buğday yediğini görmesi, o kimsenin sâlih ve ibadet eden bir kimse olduğuna işâret eder. Rüyada buğday ektiğini fakat arpa bittiğini görmek, insanın zahirinin batınından daha hayırlı olduğuna işâret eder. Bir kimsenin rüyada buğday ektiğini fakat kan bittiğini görmesi, o kimsenin faiz yediğine işâret eder. Rüyada buğday görmek, zorlukların ardından elde edilen helal rızka işaret eder. Buğday satın almak, çocuk sayısının fazla olacağına işaret eder. Devlet büyüğünün buğday karıştırdığını görmesi, piyasaların pahalı olacağı anlamına gelir. Rüyada buğday ektiğini gören kimse, Allah yolunda hareket eder demektir. Buğday ekip, ekilen buğdayın kan olarak yetiştiğini görmek, faiz yemeye işaret eder. Buğday ekip, arpa biçtiğini gören kimsenin dışı içinden hayırlıdır. Yani buğday; içi farklı, dışı farklı insana işaret eder. Rüyada buğday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır. Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluğa ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur. Rüyada yaş buğday yemek, ibadet cihetiyle iyiliğe yorumlanır. Kök ve kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nispetince kurak ve kıtlık senelerdir. Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, yahut başakların azlığı-çokluğu nispetinde ilme delalet eder.

Yorum Yap